مشکل در فایل خروجی برش

مشکل در فایل خروجی برش 1 Question