10 مهر 1398

یک ماه تخفیف

یک ماه تخفیف...! 😮بله درست خواندید.
یک ماه می توانید 2 ساعت شارژ بخرید و 3 ساعت شارژ دریافت کنید.
یعنی بیش از 33% تخفیف. به جای پرداخت 14250 تومان همان 9500 تومان را پرداخت می کنید و سود شما از هر خرید 4750 تومان است. 😍 کد تخفیف...
26 تیر 1398

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 10 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 10 ساعته دارای تخفیف 4,800 هزار تومانی شده است ، یعنی قیمت هر ساعت شارژ در این بسته برابر با 3,720 تومان شده است.
مهلت استفاده از کد تخفیف : 1398/05/03 - کد تخفیف ...
26 خرداد 1398

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 5 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته برای حمایت از کاربران که بتوانند با قیمت کمتری شارژ های ساعتی نرم افزار را تهیه کنند ، اقدام به تخفیف در خرید شارژ های ساعتی می کنیم.
اینبار اکانت 5 ساعته دارای تخفیف 6000 هزار تومانی شده است ، یعنی قیمت هر ساعت شارژ در این بسته برابر با 3,400 تومان شده است.
مهلت استفاده از کد تخفیف : 1398/04/03 - کد تخفیف ...
25 اردیبهشت 1398

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 10 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 10 ساعته دارای تخفیف 4,500 هزار تومانی شده است ، یعنی قیمت هر ساعت شارژ در این بسته برابر با 3,750 تومان شده است.
مهلت استفاده از کد تخفیف : 1398/03/02 - کد تخفیف ...
22 فروردین 1398

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 5 ساعت شارژ

سال جدید را با تخفیف های جدیدی با شما شروع خواهیم کرد.
هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشوند.
اما اینبار 2 محصول دارای تخفیف شده است...
24 بهمن 1397

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 5 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 5 ساعته دارای تخفیف 7,000 هزار تومانی شده است ، یعنی قیمت هر ساعت شارژ در این بسته برابر با 3,200 تومان شده است.
مهلت استفاده از کد تخفیف : 1397/11/02 - کد تخفیف ...
23 دی 1397

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 5 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 5 ساعته دارای تخفیف 6,500 هزار تومانی شده است ، یعنی قیمت هر ساعت شارژ در این بسته برابر با 3,300 تومان شده است.
مهلت استفاده از کد تخفیف : 1397/10/30 - کد تخفیف ...
25 آذر 1397

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 10 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 10 ساعته دارای تخفیف 6,000 هزار تومانی شده است ، یعنی قیمت هر ساعت شارژ در این بسته برابر با 3,600 تومان شده است.
مهلت استفاده از کد تخفیف : 1397/10/02 - کد تخفیف ...
22 آبان 1397

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 5 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 5 ساعته دارای تخفیف 6,000 هزار تومانی شده است ، یعنی قیمت هر ساعت شارژ در این بسته برابر با 3,400 تومان شده است.
مهلت استفاده از کد تخفیف : 1397/08/30 - کد تخفیف ...
23 مهر 1397

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 10 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 10 ساعته دارای تخفیف 7,000 هزار تومانی شده است ، یعنی قیمت هر ساعت شارژ در این بسته برابر با 3,500 تومان شده است.
مهلت استفاده از کد تخفیف : 1397/08/01 - کد تخفیف ...