هر 1000 امتیاز ، 10 ساعت شارژ رایگان

5 ساعت شارژ

150.000تومان

10 ساعت شارژ

300.000تومان

50 ساعت شارژ

1.500.000تومان

100 ساعت شارژ

3.000.000تومان