هر 100 امتیاز ، 5 ساعت شارژ رایگان

2 ساعت شارژ

50.000تومان

5 ساعت شارژ

75.000تومان

10 ساعت شارژ

150.000تومان

20 ساعت شارژ

300.000تومان

30 ساعت شارژ

450.000تومان

40 ساعت شارژ

480.000تومان

50 ساعت شارژ

750.000تومان

اکانت نامحدود

10.000.000تومان