هر 100 امتیاز ، 5 ساعت شارژ رایگان

2 ساعت شارژ

40.000تومان

5 ساعت شارژ

60.000تومان

10 ساعت شارژ

120.000تومان

20 ساعت شارژ

240.000تومان

30 ساعت شارژ

360.000تومان

40 ساعت شارژ

480.000تومان

50 ساعت شارژ

600.000تومان

اکانت نامحدود

30.000.000تومان