هر 100 امتیاز ، 5 ساعت شارژ رایگان

2 ساعت شارژ

18.000تومان

5 ساعت شارژ

45.000تومان

10 ساعت شارژ

90.000تومان

20 ساعت شارژ

180.000تومان

30 ساعت شارژ

270.000تومان

40 ساعت شارژ

360.000تومان

50 ساعت شارژ

450.000تومان

اکانت نامحدود

30.000.000تومان