قیمت هر ساعت شارژ 12,000 تومان است.
مقدار شارژ نیز بر اساس استفاده مفید شما از نرم افزار و مقدار حرکت موس شما بر روی صفحه طراحی محاسبه خواهد شد.

اگر شرکتی هستید که چند طراح دارید می توانید برای خرید نسخه “بدون محدودیت زمانی” با دفتر تماس حاصل فرمایید.