قیمت هر ساعت شارژ 30,000 تومان است.
مقدار شارژ نیز بر اساس استفاده مفید شما از نرم افزار و مقدار حرکت موس شما بر روی صفحه طراحی محاسبه خواهد شد.

معمولا می توانید هر طراحی آشپزخانه را بین 1 الی 2 ساعت انجام دهید.