K I T C H E N D R A W

Loading

خیر ، فقط زمانی که از نرم افزار استفاده کنید و موس شما روی صفحه طراحی نرم افزار حرکت کند ، شارژ از نرم افزار شما کم خواهد شد.

در مواقع رندرگیری و همچنین ساخت کاتالوگ در محیط MobiScript هم هیچ شارژی از شما کسر نخواهد شد.