خیر شما نمی توانید شارژ نرم افزار خود را به سیستم دیگر و نرم افزار دیگری انتقال دهید.