K I T C H E N D R A W

Loading

خیر ، از آنجایی که نرم افزار KitchenDraw یک نرم افزار آنلاین نیست ، با نصب ویندوز جدید شارژ های قبلی شما از بین خواهد رفت.
بهترین روش آن است که تمامی شارژ خود را قبل از تعویض ویندوز مصرف کنید.