K I T C H E N D R A W

Loading

به چه صورتی باید از کاتالوگ ایران استفاده کنم؟

برای آنکه بتوانید از کاتالوگ ایران استفاده کنید باید نرم افزار را طبق راهنمای نصب ، نصب کنید. در این راهنما روش فعال کردن کاتالوگ ایران و سایر کاتالوگ های دیگر کاملا به صورت تصویری توضیح داده شده است.