نتایج مسابقه شماره 3

رای گیری مسابقه هفتگی شماره 3 به پایان رسید. هر کیفیت طراحی کاربران بالاتر رفته و این باعث پیشرفت توانایی کاربران در طراحی می شود. نتیجه مسابقه و برندگان این دوره از مسابقات به ...

رای گیری مسابقه شماره 3 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5

رای گیری مسابقه شماره 3 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5 شروع شد. برای آنکه فرد مورد نظر شما برنده مسابقه شود به او رای دهید. رقابت در این دوره از مسابقه بین 10 نفر شرکت کننده می باشد.

نتایج مسابقه شماره 2

رای گیری مسابقه هفتگی شماره 2 به پایان رسید. بازهم رقابت بسیار نزدیکی بین نفر اول مسابقه و نفر دوم مسابقه وجود داشت... نتیجه مسابقه و برندگان آن...

رای گیری مسابقه شماره 2 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5

رای گیری مسابقه شماره 2 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5 شروع شد. برای آنکه فرد مورد نظر شما برنده مسابقه شود به او رای دهید. رقابت در این دوره از مسابقه بین 15 نفر شرکت کننده می باشد.

نتایج مسابقه شماره 1

رای گیری مسابقه هفتگی شماره 1 به پایان رسید. رقابتی نزدیک بین نفر اول و دوم مسابقه باعث هیجان انگیز تر شدن مسابقه شد. برندگان مسابقه ...

رای گیری مسابقه شماره 1 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5

رای گیری مسابقه شماره 1 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5 از امروز شروع شد. برای آنکه فرد مورد نظر شما برنده مسابقه شود به او رای دهید. رقابت بین 19 نفر شرکت کننده خواهد بود.