قیمت نرم افزار KitchenDraw چند است؟

قیمت هر ساعت شارژ 30,000 تومان است. مقدار شارژ نیز بر اساس استفاده مفید شما از نرم افزار و مقدار حرکت موس شما بر روی صفحه طراحی محاسبه خواهد شد. معمولا می توانید هر طراحی آشپزخانه را بین 1 الی