قیمت نرم افزار KitchenDraw چند است؟

قیمت هر ساعت شارژ 12,000 تومان است. مقدار شارژ نیز بر اساس استفاده مفید شما از نرم افزار و مقدار حرکت موس شما بر روی صفحه طراحی محاسبه خواهد شد. اگر شرکتی هستید که چند طراح دارید می توانید برای